REGULAMIN MOLO CAFE


1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 10.

2. Plecaki, torby i reklamówki oraz nakrycia wierzchnie należy pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym.

3. Z zabawek oraz wszelkiego sprzętu należy korzystać zgodnie z jego funkcjami i przeznaczeniem.

4. Dziecko do sali zabaw wchodzi w zmiennym obuwiu lub skarpetkach.

5. Rodzic/opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.

6. Rodziców/opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostała w miejscu do tego przeznaczonym. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na sali.
7. Za rzeczy pozostawione na sali zabaw, MoloKidsCafe nie ponosi odpowiedzialności.

8. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one podstawowych zasad:

    NIE NALEŻY:

    • POPYCHAĆ INNYCH DZIECI

    • WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW

    • SPOŻYWAĆ POSIŁKÓW, ŻUĆ GUMY ORAZ PIĆ PODCZAS ZABAWY

    • WCHODZĆ NA KONSTRUKCJE ZABAW DLA DZIECI.

 

Przebywanie na terenie MoloKidsCafe równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.


Właściciel sali i urządzeń znajdujących się na niej, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania regulaminu. Zawsze należy stosować się do wskazówek personelu, a osoby nie stosujące się do uwag, mogą zostać usunięte z lokalu, by nie narażać innych na niebezpieczeństwo.